Thông Tin Và Điều Kiện Tham Gia

Thông Tin :

Số Lượng Nhiệm Vụ Hàng Ngày : 30

Số Lượng Sử Dụng Lệnh Bài Hoàn Thành Hàng Ngày : 30

Điều Kiện Và Đối Tượng Tham Gia.

Đẳng Cấp Yêu Cầu : 60

Đối Tượng Tham Gia : Toàn Thể Nhân Sỹ Võ Lâm

NPC Nhiệm Vụ : Dã Tẩu

Phần Thưởng

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Hoàn Thành Nhiệm Vụ

Ngẫu Nhiên Phần Thưởng
Điểm Kinh Nghiệm
Tiền Vạn
Bàn Nhược Tâm Kinh
Thủy Tinh
 Thiết La Hán
 Tinh Hồng Bảo Thạch
 Quế Hoa Tửu
 Tiên Thảo Lộ
 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt 

Hoàn Thành Hàng Ngày:

Lưu ý: làm Liên Tục không Hủy nhiệm vụ bất cứ hình thức hủy nào.

Mốc Nhiệm Vụ Phần Thưởng
Liên Tiếp 10 Nhiệm Vụ 3.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
Liên Tiếp 20 Nhiệm Vụ 5.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
1 Huy Chương Chiến Công
Liên Tiếp 30 Nhiệm Vụ 10.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
2 Huy Chương Chiến Công

Hoàn Thành Mốc Đặc Biệt. 

Mốc Nhiệm Vụ Phần Thưởng
100

Tiên Thảo Lộ

200

Thiên Sơn Bảo Lộ

300

Quế Hoa Tửu

400

Tiên Thảo Lộ

500

Thiên Sơn Bảo Lộ

600

Quế Hoa Tửu

700

Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

800

1 Thủy Tinh Ngẫu Nhiên

900

1 Tinh Hồng Bảo Thạch

1000

Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

1500

Tẩy Tủy Kinh

2000

Võ lâm Mật Tịch

3000

Lễ Bao Hiệp Cốt

4000

Lễ Bao Nhu Tình

5000

Lễ Bao Định Quốc

6000

Lễ Bao An Bang

8000

Hoàng Kim Môn Phái