lưu rương võ lâm 1

I. Tổng hợp điểm lưu rương Võ lâm Long Hổ và bản đồ luyện công từ 2x – 9x

Việc nắm bắt địa điểm luyện công và vị trí lưu rương rất cần thiết cho người chơi Võ Lâm 1. 

Sau đây là Bảng hướng dẫn chi tiết:

Cấp
Map Luyện Công
Điểm lưu rương
Đường lên bãi
2x
Kiếm Các Tây Nam Thành Đô Thành Độ Bắc => Kiếm Các Tây Nam
  La Tiêu Sơn Đại Lý Đại Lý => La Tiêu Sơn
  Kiếm Các Trung Nguyên Dương Châu Biện Kinh Nam => Phục ngưu Sơn Tây => Thiên Tâm Động => Kiếm Các Trung Nguyên
  Vũ Lăng Sơn Tương Dương Ba Lăng Huyện
  Kiếm Các Tây Bắc Phượng Tường Phượng Tường >> Kiếm Các Tây Bắc
  Tần Lăng Phượng Tường Phượng Tường Động => Tần Lăng

Phượng Tường Bắc => Tần Lăng
       
3x
Vũ Di Sơn Đại Lý Lâm An => Long Tuyền Thôn => Vũ Di Sơn hoặc Ngũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn
  Thổ Phỉ Động Đại Lý Đại Lý Phủ => Điểm Thương Sơn => Thổ Phỉ Động
  Thục Cương Sơn Dương Châu Dương Châu Tây => Thục Cương Sơn
  Phục Ngưu Sơn Động Dương Châu Dương Châu >> Phục Ngưu Sơn Động
  Tuyết Báo Động Tầng 1 Phượng Tường Phượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Tuyết Báo Động
  Yến tử Động Tương Dương Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Miêu Lĩnh => Yến Tử Động
hoặc Thần Hành Phù => Khỏa Lăng Động => Đi ngược về Yến Tử Động
  Miêu Lĩnh Tương Dương Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Miêu Lĩnh
  Kim Quang Động Phượng Tường Phượng Tường Nam => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động
  Dược Vương Động Tầng 1 Biện Kinh Biện Kinh => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
  Khoái Hoạt Lâm Biện Kinh Biện Kinh => Long Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm
  Bạch Vân Động Thành Đô Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Bạch Vân Động
       
4x
Thanh Thành Sơn Thành Đô Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn
  Điểm Thương Động Tầng 1,2,3 Đại Lý Đại Lý => Điểm Thương Sơn => Điểm Thương Động
  Điểm Thương Sơn Đại Lý Đại Lý => Điểm Thương Sơn
  Phục Ngưu Sơn Tây Dương Châu Biện Kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây
  Mật thất Thiếu Lâm Dương Châu Dương Châu => Thiếu Lâm Phái => Mật thất Thiếu Lâm
  Mê cung Kê Quán Động Dương châu hoặc Đạo Hương thôn Biên Kinh > Phục ngưu Sơn > Thiên Tâm -> Kê quán động
  Hoàng Hà Nguyên Đầu Dương Châu Dương Châu =>Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu
  Tỏa Vân Động Phượng Tường Phượng Tường => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động => Toả Vân Động
  Kinh Hoàng Động Thành Đô Thành Đô Bắc => Kiếm các tây Nam => Kinh Hoàng Động
  Thần Tiên Động Thành Đô Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Thần Tiên Động
       
5x
Hưởng Thủy Động Thành Đô Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Hương Thuỷ Động.
  Nghiệt Long Động Đại Lý Long Tuyền thôn => La Tiêu Sơn => Nghiệt Long Động
  Ngọc Hoa Động Đại Lý Ngũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn => Bảo Ngọc Hoa Động
  Thiên Tầm Tháp Tầng 1,2,3 Đại Lý Đại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp 1,2,3
  Ác Bá Địa Đạo Đại Lý Đại Lý Phủ => Ác bá địa đạo
  Thiên Tâm Động Dương Châu Biện Kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây => Thiên Tâm Động hoặc Tương Dương => Phục Ngưu Sơn => Thiên Tâm Động
  Tường Vân Động Tầng 1 Dương Châu Dương Châu Bắc -> Cái Bang -> Tường Vân Động.
  Lưu Tiên Động Tầng 1 Tương Dương Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
  Đáy Động Đình hồ Tầng 1 Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Sơn động dưới đáy Động Đình Hồ
  Hưởng Thủy Động Thành Đô Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Hương Thuỷ Động
       
6x
Thiên Tầm Tháp Tầng 3 Đại Lý Đại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp
  108 La Hán Trận Biên Kinh Biên Kinh Nam => Thiếu Lâm Tự => La Hán Đường => Đi phía sau tượng Phật => 108 La Hán Trận
  Tường Vân Động Tầng 2,3,4 Dương Châu Dương Châu Tây => Cái Bang => Tường Vân Động
  Lưu Tiên Động Tầng 2,3,4 Biên Kinh Biên Kinh => Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
  Thanh Loa đảo Ba Lăng Huyện Ba Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thuyền Phu Thiên Vương ( Yêu cầu: TVB phải làm nhiệm vụ Xuất Sư mới có thể lên được )
  Hoành Sơn phái Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện => Nam Nhạc Trấn => Hoành Sơn Phái
  Dương Giác Động Đại Lý Long Tuyền Thôn => Nhạn Đãng Sơn => Dương Giác Động
       
7x
Long Nhãn Động Đại Lý Đại Lý => Điểm Thương Sơn => Long Nhãn Động
  Linh Cốc Động Dương Châu Dương Châu Tây => Thục Cương Sơn => Linh Cốc Động
hoặc Thần Hành Phù => Tiến Cúc Động => Linh Cốc Động
  Lão Hổ Động Dương Châu Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu => Lão Hổ Động
  Lâm Du Quan Dương Châu Biện Kinh Bắc => Lâm Du Quan => Chân Núi Trường Bạch
  Tường Vân Động Tầng 5 Tương Dương Dương Châu Bắc => Cái Bang => Tường Vân Động.
  Lưu Tiên Động Tầng 5 Tương Dương Biên Kinh =>Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
  Đại Tù Động Phượng Tường Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn -=> Đại Tù Động
  Tần Lăng Tầng 2 Phượng Tường Phượng Tường Động => Tần Lăng
Phượng Tường Bắc => Tần Lăng
  Dược Vương Động Tầng 2 Biện Kinh Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
  Thanh Loa đảo Sơn Động Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thanh Loa Sơn Động
  Đào Hoa Nguyên Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn => Bạch Thủy Động => Phục Lưu Động => Đào Hoa Nguyên
       
8x
Nhạn Thạch Động Thành Đô Thành Đô => Trường Giang Nguyên => Nhạn Thạch Động
  Lưỡng Thủy Động Đại Lý Lâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Nhạn Đăng Sơn => Lưỡng Thuỷ Động
  Thanh Khê Động Đại Lý Lâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Thanh Khê Động.
  Vô Danh Động Đại Lý Đại Lý Phủ => Thạch Cổ Trấn => Vô Danh Động
  Dương Trung Động Dương Châu Dương Châu => Đạo Hương Thôn => Dương Trung Động
  Chân núi Trường Bạch Tương Dương Biện Kinh Bắc => Lâm Du Quan => Chân Núi Trường Bạch
  Băng Hà Động Phượng Tường Phượng Tường => Vĩnh Lạc Trấn => Băng Hà Động
  Tần Lăng Tầng 3 Phượng Tường Phượng Tường Đông => Tần Lăng
  Phi Thiên Động Biện Kinh Biện Kinh => Chu Tiên trấn = > Phi Thiên Động
  Dược Vương Động Tầng 3 Biện Kinh Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
  Sa mạc địa biểu Lâm An Long Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm => chạy đến tọa độ 214/196
  Phù Dung Động Thành Đô Thành Độ => Giang Tân Thôn => Phù Dung Động
       
9x
Tiến Cúc Động Dương Châu, Đạo Hương Thôn Dương Châu > Thục Cương > Tiến Cúc Động
  Cán Viên Động Dương Châu Dương Châu > Thục Cương > Tiến Cúc Động
  Khoả Lang Động Phượng Tường Thần hành phù > Khoả Lang Động
  Trường Bạch Sơn Nam Phượng Tường Thần Hành Phù > Trường Bạch Sơn Nam
  Trường Bạch Sơn Bắc Biện Kinh Thần Hành Phù > Trường Bạch Sơn Bắc
  Dược Vương động tầng 4 Biện Kinh Phượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc >> Dược Vương Động
  Sa Mạc 1 Lâm An Thần Hành Phù
  Sa Mạc 2 Lâm An Thần Hành Phù
  Sa Mạc 3 Lâm An Thần Hành Phù

II. Những bản đồ sử dụng Thần Hành Phù Võ Lâm Truyền Kỳ 2005

 • Sa mạc Sơn Động 1;
 • Sa mạc Sơn Động 2;
 • Sa mạc Sơn Động 3;
 • Tiến Cúc Động;
 • Mạc Cao Quật;
 • Trường Bạch Sơn Nam;
 • Trường Bạch Sơn Bắc;
 • Khỏa Lăng Động;
 • Phong Lăng Độ;
 • Dược vương Động Tầng 4;
 • Cán Viên Động;
 • Tuyết báo Động Tầng 8.