Đẳng cấp yêu cầu: 90 trở lên

Danh vọng: 240 trở lên

Đã hoàn thành nhiệm vụ ký danh đệ tử của môn phái

Nhân vật ở trạng thái chữ đỏ (Xuất sư và không thuộc bang phái nào)

Phần thưởng: kỹ năng cấp 90 của môn phái + 30 điểm danh vọng

Lưu ý: Bất kỳ môn phái nào cũng có thể làm nhiệm vụ cấp 90 của 9 môn phái còn lại nhưng chỉ nhận được danh vọng mà không nhận được kỹ năng.