Trong quá trình Bôn Tẩu có những Nẻo Đường Tà, Ban Quản Trị giúp các nhân sĩ bảo vệ nhân vật của mình nên ra tính năng :

Đăng Ký Kích Hoạt Mã Máy.

Vật Phẩm: Chức Năng: Tác Dụng:


Cẩm Nang Tân Thủ

Cập Nhật Mã Máy cho tài khoản này.

Cập Nhật Mã Máy : 

Cập Nhật Mã máy Hiện Tại Vào Tài Khoản

Xóa mã máy hiên tại của tài khoản này.

Xóa Mã Máy : 

Xoá Mã Máy Hiện Tại Đã Đăng Ký Trên Tài Khoản đó.

Bật anti Hack.

Bật Chức Năng : 

Máy khác không thể đăng nhập Acc.

(Lưu ý: cần mở trước chức năng cập nhật mã máy)

Tắt anti Hack.

Tắt chức năng:

Máy khác có thể đăng nhập Acc .

Không Thể Cập Nhật Hoặc Xoá  Mã Máy

(Lưu ý:máy khác có thể đăng nhập bình thường)